Structura Teritoriala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Masura 312 se incadreaza in Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.
Obiectivele specifice se refera la:
1.Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
2.Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.
Obiectivele operationale se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul rural;
2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
3. Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.
Solicitanti eligibili:
– Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in legislatia nationala in vigoare (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10.
– Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de Finantare.
Proiecte si activitati eligibile:
In cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro-intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/ sau necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:
a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);
b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.
Alocarea financiara
Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
– 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
– 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
– 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-intreprinderi.
Data limita:
Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte este: 3 – 28 septembrie 2012
Sursa: http://eufinantare.info